บทที่ 1 รอบรู้ทางดนตรี

1  ความสำคัญของดนตรี
111.1.   ประวัติความเป็นมาของดนตรี
1111111111111
ตามประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติตั้งแต่ถือกำเนิดมาจะเห็นว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งจำเป้นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิต  สิ่งที่มนุษย์ทุกคนได้เรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวก็คือดนตรี  ดนตรีมีผลอันยิ่งใหญ่กับชีวิตความเป็นมนุษย์ตลอดมา  จะกล่าวได้ว่าดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์  ทั้งนี้เพราะดนตรีเป็นเครื่องถ่ายทอดอารมณ์  ความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการของมนุษย์  ซึ่งมรปรากฏตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน  เสียงร้อง  เสียงดนตรีแสดงให้เห็นถึงอารยธรรม  วัฒนธรรม  ประเพณีของสังคมนั้น  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  ดนตรี  เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย

111.2.  ความสำคัญของดนตรี
111111111111
ความสำคัญที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดของดนตรีอาจกำหนดได้เป็น  2  ลักษณะ  ดังนี้
1111111111112.1  ดนตรีมีส่วนสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
 111111111111111111111
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมนุษย์เกี่ยวข้องกับดนตรีตลอดมา  ดนตรีจะช่วยในการบันทึกเรื่องราวการต่อสู้ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมที่มนุษย์กระทำไป  เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการแลกเปลี่ยนกับความสุข ความสบายในชีวิต
1111111111111111111111ดนตรียังสะท้อนให้เห็นความเป็นชาติประเทศ  ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสมัยใดสมัยหนึ่ง  แต่จะเกิดกับคนทุกคนในชาตินั้น  เช่น  ดนตรีไทยจะแสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของชาติไทย  และเป็นส่วนหนึ่งของการรวมตัวเป็นชนชาติไทย  สังเกตหลักฐานได้จากลักษณะของเครื่องดนตรีไทยที่มีรูปร่างและลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องดนตรีของชาติอื่น ๆ ในแถบเอเชียด้วยกัน  เช่น  อินเดีย จีน มอญ  เขมร  ลาว  พม่า  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  แสดงให้เห็นว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งเราเคยมีการติดต่อแลกเปลี่ยนในด้านศิลปวัฒนธรรม  โดยเฉพาะทางดนตรีมาตั้งแต่อดีต

ๅ111111111111111มรดกทางวัฒนธรรม “กลอง”แบบไทย11111111111มรดกทางวัฒนธรรม “กลอง”แบบจีน
1111111111111111111111111111111111111ที่มา  :  www.google.co.th

11111111111111111111แม้เครื่องดนตรีจะมีรูปร่างลักษณะการบรรรเลงคล้ายกัน  แต่ส่วนสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์เฉาะของไทยก็คือ  ท่วงทำนองที่ไพเราะ  มีลีลาเพลงอ่อนหวาน  รวมทั้งมีแบบแผนที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเองแตกต่างไปจากชาตือื่น ๆ ที่กล่าวมา


1111111111112.2  ดนตรีเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการ
 111111111111111111111
ดนตรีเป็น  ศิลปะ  จึงสามารถถ่ายทอดออกมาจากอารมณ์  ความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการของมนุษย์ได้เช่น  ความละเอียดอ่อนลึกซึ้งของความรักที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงกล่อมเด็กแทนความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก  เพลงรักแทนอารมณ์  ความรู้สึก  จินตนาการของชาย-หญิง  เพลงปลุกใจใช้แทนอารฒณ์ความรักชาติ  นอกจากนี้ยังมีเพลงที่แสดงความรู้สึกทางอารมณ์ความรู้สึกของความเศร้าโศกจากการสูญเสีย  พลัดพราก  พลัดถิ่น  อกหัก  ความทุกข์จากสงคราม  ความกลัว  ความเหน็ดเหนื่อย  การบูชาสรรเสริญพระเจ้าก็ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาดนตรีได้ทั้งสิ้น
111111111111111111111มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงดนตรีได้  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การเรียนรู้ทางดนตรีของแต่ละคน  ซึ่งจะเข้าใจได้ลึกซึ้งมากน้อยแตกต่างกัน

1111111111111111111111111ตัวอย่างเพลงกล่อมเด็ก   “เพลงวัดโบสถ์”

1
ๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅตัวอย่างเพลงรักแทนอารมณ์   “เพลงลาวดวงเดือน”

1111111111111111111111111ตัวอย่างเพลงปลุกใจ   “เพลงตื่นเถิดไทย”

 

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.