ประเภทของเพลงไทย

1.  ประเภทเพลงพื้นบ้าน  ได้แก่  เพลงกล่อมลูก  เพลงเกี้ยวสาว  และเพลงพื้นเมืองที่ใช้ร้องแก้กัน  เช่น  เพลงลำตัด  เพลงเกี่ยวข้าว  เพลงเรือ  เพลงฉ่อย  เพลงขอทาน
2.  ประเภทเพลงไทยแท้หรือเพลงไทยเดิม  
3.  ประเภทเพลงไทยสากลหรือเพลงลูกกรุง  เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่  5  จนรุ่งเรืองในสมัยปัจจุบัน
4.  ประเภทเพลงรำวง  คือ  เพลงที่ผสมเพลงไทยสากล  มาจากเพลงพื้นบ้านผสมเพลงไทยแท้  เกิดขึ้นระหว่างสงครามโลกครั้งที่  2
5.  ประเภทเพลงชีวิต  คือ  เพลงที่มีวัตถุประสงค์จะบรรยายชีวิตของคนไทย  โดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อย  เป็นชาวนา  ชาวสวนหรือกรรมกร
6.  ประเภทเพลงเพื่อชีวิต  คือ เพลงที่สร้างขึ้นเพื่อบรรยายชีวิตที่ได้รับการกดขี่  เพื่อเรียกร้องสิมธิเสรีภาพ  เพื่อความเป็นอยู่ที่เสมอภาคของประชาชน
7.  ประเภทเพลงลูกทุ่ง  คือ  เพลงที่แต่งขึ้นสำหรับใช้ในสังคมชาวบ้าน  ใส่ทำนองลีลาขับร้องพื้นฐาน
8.  ประเภทเพลงสากล  คือ เพลงฝรั่ง  มีคนไทยเป็นผุ้แต่งขึ้น  มีทั้งเพลงประเภทป๊อปปูล่า  เพลงไลน์มิวสิกและเพลงคลาสสิก

การประสมวงดนตรี

ๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅการประสมวงดนตรี  เป็นการนำเอาเครื่องดนตรีมาประกอบกันขึ้นเป็นวง  เรียกว่า  “การเล่มผสมวง”  ซึ่งหมายถึงการเล่นร่วมกันหลายคน  โดยใช้เครื่องดนตรีหลายชนิดมาบรรเลงเป็นเสียงดนตรีที่ไพเราะอย่างมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1111111111.  การประสมวงสมัยสุโขทัย
1111111111111.1  วงขับไม้
1111111111111.2  วงปี่พาทย์เครื่องห้า
1111111111111.3  วงเครื่องประโคม
1111111112.  การประสมวงสมัยอยุธยา
1111111111ๅ12.1  วงขับไม้
1111111111ๅ12.2  วงมโหรี
1111111111ๅ12.3  วงเครื่องสาย
1111111111ๅ12.4  วงปี่พาทย์
1111111113.  การประสมวงสมัยรัตนโกสินทร์ถึงปัจจุบัน
ๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅ3.1  วงปี่พาทย์
1111111111111111111–  วงปี่พาทย์ชาตรี
1111111111111111111–  วงปี่พาทย์ไม้แข็ง
1111111111111111111–  วงปี่พาทย์นางหงส์
1111111111111111111–  วงปี่พาทย์เครื่องห้า
1111111111111111111–  วงปี่พาทย์เครื่องมอญ
1111111111111111111–  วงปี่พาทย์เครื่องคู่
1111111111111111111–  วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์
1111111111111111111–  วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่
1111111111111111111–  วงปี่พาทย์ไม้นวม
ๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅ3.2  วงเครื่องสาย
1111111111111111111–  วงเครื่องสายวงเล็ก
1111111111111111111–  วงเครื่องสายเครื่องคู่
ๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅ3.3  วงมโหรี
1111111111111111111–  วงมโหรีเครื่องเล็ก
1111111111111111111–  วงมโหรีเครื่องคู่
1111111111111111111–  วงมโหรีเครื่องใหญ่
ๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅ3.4  วงประโคม
ๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅ3.5  วงกลองแขก