การขับร้องประสานเสียง

ๅๅๅๅๅๅๅๅการขับร้องประสานเสียง  (Part-singing)  คือ  การร้องเพลงที่มีแนวทำนองและแนวประสานหรือแนวทำนองอื่น ๆ มากกว่าหนึ่งแนว  ร้องไปในขณะเดียวกัน  ดังนั้นการขับร้องประสานเสียง จึงมีการแบ่งผู้ร้องออกเป็น  2  กลุ่ม  แต่ละกลุ่มมีแนวทำนองหรือแนวประสานเสียงเป็นเสียงของตนเองโดยเฉพาะ  จะเห็นได้ว่าการร้องเพลงประสานเสียง  เป็นการร้องที่แตกต่างไปจากการร้องเสียงเดียว  ซึ่งมีเทคนิควิธีการร้องและประเภทของเพลงที่ใช้ร้องหลายลักษณะ

ประเภทของเพลงประสานเสียง
111111111
1.  เพลงแชนท์  (Chant)
1111111112.  เพลงเสียงสะท้อน  (Echo  Songs)
1111111113.  เพลงราวน์  (Round)
1111111114.  เพลงคานอน (Canon)
1111111115.  เพลง เดสแคนต์  (Descant)
1111111116.  เพลงประสานเสียงโดยการฟัง  (Improvised  Harmonization)
1111111117.  เพลงประสานเสียง  2-4  แนว (part-singing  Songs)