การขับร้องประสานเสียง

                                                              คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาดนตรี                                                                                                         รหัสวิชา    ศ  161101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                                                                                               เวลา   20  ชั่วโมง

หาพิสัยความสูงต่ำของเสียงผู้ร้อง จัดกลุ่มตามพิสัย ฝึกการหายใจที่ถูกต้อง    ฝึกการออกเสียงจากตำแหน่งต่าง ๆ ฝึกการใช้เสียงทุกระดับ ฝึกการออกเสียงสระต่างๆ ฝึกการเทียบเสียงกับเครื่องดนตรีมาตรฐานย้ายเสียงขึ้นลง ใช้บทเพลงที่ค่อนข้างง่ายไม่เกิน  3 แนว

มาตรฐานตัวชี้วัด
111111ศ 2.1  ม. 3  ข้อ  5-8
111111ศ 2.2  ม. 3  ข้อ  3-5

รวม   6   ตัวชี้วัด

บล็อกออนไลน์และสื่อโซเชียลมิเดียในการเรียนการสอนขับร้องประสานเสียง

หน่วยที่  1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขับร้องประสานเสียง                                     เวลา  2  ชั่วโมง
หน่วยที่  2  ทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น                                                                      เวลา  2  ชั่วโมง
หน่วยที่  3  การหายใจ                                                                                                เวลา  2  ชั่วโมง
หน่วยที่  4  ธรรมชาติของเสียง                                                                                   เวลา  2  ชั่วโมง
หน่วยที่  5  แบบฝึกหัดการออกเสียง                                                                          เวลา  2  ชั่วโมงหน่วยที่  6  บทเพลง
111111111111.  เพลงร่มพระบารมี                                                                                เวลา   6  ชั่วโมง
111111111112. เพลงชนเผ่า                                                                                         เวลา   4  ชั่วโมง

ผลการเรียนรู้

  1. อธิบายความหมายและบอกลักษณะของการขับร้องประสานเสียงได้
  2. อธิบายหลักการหายใจได้อย่างถูกต้อง
  3. วิเคราะห์เปรียบเทียบการออกเสียงในระดับต่าง ๆ ได้
  4. ออกเสียงจากตำแหน่งต่างๆได้ถูกต้อง
  5. ฝึกปฏิบัติบทเพลงได้คล่องแคล่วและถูกต้อง
  6. เห็นคุณค่าของการขับร้องประสานเสียง
  7. มีมารยาทในขณะขับร้องและ ปฏิบัติการขับร้อง ด้วยความชื่นชม

 

pretest-big1

button nect