การขับร้องประสานเสียง

                            index

     คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาดนตรี                                                                                                         รหัสวิชา    ศ  161101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                                                                                               เวลา   20  ชั่วโมง

11111111ศึกษาและฝึกปฏิบัติ    การหายใจที่ถูกต้อง  ท่าทางในการร้อง  สามารถนำเอาลมหายใจมา
11111111ใช้ในการสนับสนุนการขับร้องของตนเอง  สามารถร้องด้วยเสียงที่มีคุณภาพ  ไม่เพี้ยนระดับเสียงและแนวประสาน
11111111โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ
11111111เพื่อให้เข้าใจวิธีการหายใจ ท่าทางในการร้องเพลงที่ถูกต้อง สามารถนำเอาลมหายใจมาใช้ในการสนับสนุนการขับร้องของตนเอง  สามารถร้องด้วยเสียงที่มีคุณภาพ  ไม่เพี้ยนระดับเสียงและแนวประสาน  เข้าใจความหมายของท่าทางของผู้อำนวยเพลง  ร้องเพลงประสานเสียง ที่มีการประสานเสียงไม่ซับซ้อน  สามารถประเมินความบกพร่องของการขับร้องของตนเองและกลุ่มได้

ผลการเรียนรู้

  1. บอกความหมายและเล่าประวัติความเป็นมาของการขับร้องประสานเสียง
  2. บอกเทคนิคการขับร้องประสานเสียงได้
  3. อ่านและร้องโน้ตเบื้องต้นได้ถูกต้อง
  4. ฝึกทักษะการออกเสียงเพื่อใช้ในการสนับสนุนการขับร้องของตนเอง
    สามารถร้องด้วยเสียงที่มีคุณภาพ
  5. ร้องเพลงประสานเสียง ที่มีการประสานเสียงไม่ซับซ้อนได้
  6. สามารถประเมินความบกพร่องของการขับร้องของตนเองและกลุ่มได้

111111111111111111111111111111111111111111111111111รวม        6     ผลการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

บล็อกออนไลน์ www.krutong.com ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการขับร้องประสานเสียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยที่  1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขับร้องประสานเสียง                                     เวลา  2  ชั่วโมง
หน่วยที่  2  เทคนิคการขับร้องประสานเสียง                                                           เวลา  4  ชั่วโมง
หน่วยที่  3  การร้องโน้ตเบื้องต้น                                                                             เวลา  4  ชั่วโมง
หน่วยที่  4  แบบฝึกหัดการออกเสียง                                                                      เวลา  2  ชั่วโมง
หน่วยที่  5  บทเพลง
111111111111.  เพลงร่มพระบารมี                                                                             เวลา   4  ชั่วโมง
111111111112. เพลงชนเผ่า                                                                                      เวลา   4  ชั่วโมง

 

คลิกทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
หรือ สแกน QR  Code ทำข้อสอบ

pretest big.jpgก่อนเรียนใหญ่

 

button nect