บทเพลงภาคผนวก

1.  เพลงสรรเสริญพระบารมี

111.1 แบบฝึกที่  1  เรื่องจังหวะ

111.2 แบบฝึกที่  2  เรื่องเสียง
111111.2.1  Soprano
111111.2.2  Alto
111111.2.3  Tenor
111111.2.4  Bass

ๅๅ1.3 แบบฝึกที่  3  แบบฝึกแยกตามกลุ่มเสียง
111111.3.1  Soprano
111111.3.2  Alto
111111.3.3  Tenor
111111.3.4  Bass

11111MP3      ( Soprano , Alto , Tenor , Bass )

2.  เพลงชาติ

112.1 แบบฝึกที่  1  เรื่องจังหวะ

112.2 แบบฝึกที่  2  เรื่องเสียง
111112.2.1  Soprano
111112.2.2  Alto
111112.2.3  Tenor
111112.2.4  Bass

ๅๅ2.3 แบบฝึกที่  3  แบบฝึกแยกตามกลุ่มเสียง
111112.3.1  Soprano
111112.3.2  Alto
111112.3.3  Tenor
111112.3.4  Bass

11111MP3      ( Soprano , Alto , Tenor , Bass )

3.  เพลงใกล้รุ่ง

113.1 แบบฝึกที่  1  เรื่องจังหวะ

113.2 แบบฝึกที่  2  เรื่องเสียง
111113.2.1  Soprano
111113.2.2  Alto
111113.2.3  Tenor
111113.2.4  Bass

ๅๅ3.3 แบบฝึกที่  3  แบบฝึกแยกตามกลุ่มเสียง
111113.3.1  Soprano
111113.3.2  Alto
111113.3.3  Tenor
111113.3.4  Bass

11111MP3      ( Soprano , Alto , Tenor , Bass )

4.  เพลงพรปีใหม่

114.1 แบบฝึกที่  1  เรื่องจังหวะ

114.2 แบบฝึกที่  2  เรื่องเสียง
111114.2.1  Soprano
111114.2.2  Alto
111114.2.3  Tenor
111114.2.4  Bass

ๅๅ4.3 แบบฝึกที่  3  แบบฝึกแยกตามกลุ่มเสียง
111114.3.1  Soprano
111114.3.2  Alto
111114.3.3  Tenor
111114.3.4  Bass

11111MP3      ( Soprano , Alto , Tenor , Bass )

5.  เพลงครู

115.1 แบบฝึกที่  1  เรื่องจังหวะ

115.2 แบบฝึกที่  2  เรื่องเสียง
111115.2.1  Soprano
111115.2.2  Alto
111115.2.3  Tenor
111115.2.4  Bass

ๅๅ5.3 แบบฝึกที่  3  แบบฝึกแยกตามกลุ่มเสียง
111115.3.1  Soprano
111115.3.2  Alto
111115.3.3  Tenor
111115.3.4  Bass

11111MP3      ( Soprano , Alto , Tenor , Bass )