บทเพลงภาคผนวก

1.  เพลง  Gong  xi

ๅๅ1.1 แบบฝึกหัดแยกตามกลุ่มเสียง
111111.1.1  Soprano

111111.1.2  Alto

111111.1.3  Tenor

111111.1.4  Bass

2.  เพลงสรรเสริญพระบารมี

ๅๅ2.1 แบบฝึกหัดแยกตามกลุ่มเสียง
111112.1.1  Soprano

111112.1.2  Alto

111112.1.3  Tenor

111112.1.4  Bass

3.  เพลงใกล้รุ่ง

ๅๅ3.1 แบบฝึกหัดแยกตามกลุ่มเสียง
111113.1.1  Soprano

111113.1.2  Alto

111113.1.3  Men

4.  เพลงพรปีใหม่

ๅๅ4.1 แบบฝึกหัดแยกตามกลุ่มเสียง
111114.3.1  Soprano

111114.3.2  Alto

111114.3.3  Tenor

111114.3.4  Bass

 

button backhome ok ok