ผลงานครู

เผยแพร่เอกสาร/ผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการปฏิบัติขลุ่ยโซปราโนรีคอร์เดอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
การสร้างรูปแบบการสอนเพื่อแก้ปัญหา นักเรียนติด 0 ติด  ร
การสำรวจเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี ต่อครูผู้สอน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้
เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน
การศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4  ต่อการจัดบรรยากาศห้องเรียนใน โครงการห้องเรียนคุณภาพ
การสร้างชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีสากลเรื่องขั้นคู่

เผยแพร่เอกสาร/ผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560

1. การอ่านตัวโน้ตสากลเบื้องต้น  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4
2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านโสตทักษะตามแนวคิดโคดายสำหรับนักร้องประสานเสียง
3. ผลของกิจกรรมดนตรีที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเทอดไทย
4. รายงานการใช้บล็อกออนไลน์ http://www.krutong.com ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการขับร้องประสานเสียงของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
6. การดำเนินงานเสริมสร้างวินัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านเทอดไทย

 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สารดนตรี) เรื่องเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.