ประวัติส่วนตัว

anchalee
ชื่อ           นางสาวอัญชลี       เมฆวิบูลย์
ตำแหน่ง   ครู        วิทยฐานะ       ชำนาญการพิเศษ
สังกัด       โรงเรียนบ้านเทอดไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3

                                ประวัติการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา    โรงเรียนดาราวิทยาลัย   จ.เชียงใหม่
ระดับอุดมศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต    สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
11111111111111111111111ราชภัฎเชียงราย
ปริญญาตรี            สาขาดนตรีศึกษา  สถาบันราชภัฎเชียงใหม่
ปริญญาโท       – สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร
111111111111111– สาขาดนตรีศึกษา  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.