ด้านที่ 1

  1. บันทึกข้อความขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้
  2. การนิเทศการจัดการเรียนรู้
  1. สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
  2. บันทึกการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทาง  การศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับแผนฯ
  3. แบบประเมินการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
  1. การประเมินตามสภาพจริง
  • 1.การบริหารจัดการชั้นเรียนและแหล่งเรียนรู้
  • 2.กิจกรรมการเสริมแรง
  • 3.ทุนการศึกษา